EUPHEME

Welcome Home International

in het Nederlands

Welcome Home International VZW is een kleine NGO die in maart 2018 is opgericht. Wij richten ons op de integratie van migranten en vluchtelingen in de samenleving waarin zij leven en op wederzijds begrip voor de behoeften, cultuur en waarden van de lokale gemeenschappen en die van de migranten en vluchtelingen. 

Wij proberen de uitwisseling in twee richtingen te creëren die nodig is om integratie natuurlijk en succesvol te laten verlopen door innovatieve en vooruitstrevende methoden te gebruiken om nieuwkomers in onze samenlevingen te ondersteunen die een warme en menselijke omgeving nodig hebben om te gedijen. Integratie heeft vele aspecten en raakt veel mensen. Wij plannen en implementeren praktische projecten (waaronder deelname aan Erasmus+ projecten) om een uitnodigende omgeving te creëren waar nieuwkomers en leden van de lokale gemeenschap de instrumenten en informatie kunnen verwerven die zij nodig hebben om wederzijds begrip te bevorderen.

 

Whi logo 1
 

Welcome Home International ASBL est une petite ONG qui a été fondée en mars 2018. Nous nous concentrons sur l’intégration des migrants et réfugiés dans la société dans laquelle ils vivent et dans la compréhension mutuelle des besoins, de la culture et des valeurs des communautés locales tout comme ceux des migrants et réfugiés. 

Nous essayons de créer un échange à double sens nécessaire pour que l'intégration soit naturelle et réussie et cela en utilisant des méthodes novatrices et progressives pour soutenir les nouveaux arrivants dans nos sociétés qui ont besoin d'un environnement humain et chaleureux pour prospérer. L'intégration comporte de nombreux aspects et touche de nombreuses personnes. Nous planifions et mettons en œuvre des projets pratiques (notamment en participant à des projets Erasmus+) pour créer des environnements invitants où les nouveaux arrivants et les membres de la communauté locale peuvent acquérir les outils et les informations dont ils ont besoin pour faciliter la compréhension mutuelle.

 

en français

 

en grec

Η Welcome Home International ASBL είναι μια μικρή ΜΚΟ που ιδρύθηκε τον Μάρτιο του 2018. Στόχος μας είναι η ένταξη των μεταναστών και των προσφύγων στην κοινωνία στην οποία ζουν και η αμοιβαία κατανόηση των αναγκών, του πολιτισμού και των αξιών των τοπικών κοινοτήτων καθώς και των μεταναστών και των προσφύγων.

Προσπαθούμε να δημιουργήσουμε την αμφίδρομη ανταλλαγή που είναι απαραίτητη για να είναι η ένταξη φυσική και επιτυχής, χρησιμοποιώντας καινοτόμες και προοδευτικές μεθόδους για να βοηθήσουμε τους νεοφερμένους στις κοινωνίες μας που χρειάζονται ένα ζεστό και ανθρώπινο περιβάλλον για να ευδοκιμήσουν. Η ένταξη έχει πολλές πτυχές και επηρεάζει πολλούς ανθρώπους. Σχεδιάζουμε και υλοποιούμε πρακτικά ερευνητικά σχέδια (συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής σε ερευνητικά σχέδια Erasmus+) για να δημιουργήσουμε φιλόξενα περιβάλλοντα όπου οι νεοφερμένοι και τα μέλη της τοπικής κοινότητας μπορούν να αποκτήσουν τα εργαλεία και τις πληροφορίες που διευκολύνουν την αμοιβαία κατανόηση.

 

 

Welcome Home International ASBL is a small NGO that was founded in March 2018. We focus on the integration of migrants and refugees into the society in which they live and in the mutual understanding of the needs, culture and values of the local communities as well as those of the migrants and refugees. 

We try to create the two-way exchange necessary for integration to be natural and successful by using innovative and progressive methods to support newcomers in our societies that need a warm and humane environment to thrive. Integration has many aspects and affects many people. We plan and implement practical projects (including participation in Erasmus+ projects) to create inviting environments where newcomers and local community members can acquire the tools and information they need to facilitate mutual understanding.

 

in English